O vijeću

Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga djeluje pri gradskoj upravi kao savjetodavno tijelo koje okuplja predstavnike različitih institucija, organizacija civilnog društva i građana, koji surađuju na uspostavi struktura i participativnih mehanizama za održivi razvoj socijalnih usluga koje provode organizacije civilnoga društva.

Uloga Osječko vijeća za razvoj socijalnih usluga:

Istražuje probleme i potrebe zajednice

Istraživanje problema i potreba prvi je korak u radu Vijeća. Podaci se prikupljaju izravno od različitih korisnika socijalnih usluga provođenjem anketa i/ili intervjua,  te istraživanjem statističkih podataka.
Šarolik sastav Vijeća i dijalog okupljenih stručnjaka omogućuje stvaranje jasnije slike o potrebama i konkretnim problemima, te izazovima, s kojima se susreću korisnici socijalnih usluga.

Izrađuje strateški plan djelovanja (za razdoblje od 3-5 godina)

U svrhu osiguranja kontinuiteta rada i kvalitetnih odgovora na potrebe u zajednici, Vijeće definira prioritete rada, te daje prijedloge za okupljanje fokus grupa koje rade na izradi strateških planova na osnovu prioriteta, te istraženih potreba.
Strateški plan djelovanja donosi se konsenzusom svih uključenih, a sadržajno obuhvaća analizu problema, ciljeve i očekivane rezultate te konkretne aktivnosti, vremenski rok i osobe odgovorne za provedbu.

Predlaže izmjene/dopune javnih politika i propisa

Vijeće u svom radu može ukazati na potrebu pažljivije provedbe i/ili promjene određenih javnih politika i propisa, posebice onih koji se odnose na lokalnu zajednicu, te kroz svoj rad zagovara definiranje proračuna u skladu sa strateškim planom na razini lokalne samouprave. Kroz svoje članove, koji su predstavnici institucija na razini županije, vijeće zagovara i razvoj strateškog plana, te izradu proračuna i na razini regionalne samouprave (županije).

Predlaže zajedničke akcije u zajednici

Vijeće ima mogućnost predlagati zajedničke aktivnosti svih pružatelja socijalnih usluga u svrhu odgovaranja na konkretne i trenutne potrebe korisnika socijalnih usluga.

Informira javnost o svome radu, te angažira građane u zajedničkim akcijama u zajednici

Kontinuirano promoviranje Strateškog plana i umrežavanje svih pružatelja socijalnih usluga koji surađuju na provedbi plana, najvažniji je dio rada Vijeća. Ono posebno potiče korisnike socijalnih usluga na aktivno sudjelovanje u akcijama u zajednici, te osigurava potrebnu medijsku podršku.

Redoviti sastanci Vijeća

Kako bi se osigurao kontinuitet rada Vijeće se sastaje 3-4  puta godišnje. Redovne sjednice Vijeća prilika su za nove prijedloge i unaprjeđenja te poboljšanje učinkovitosti rada i suradnje unutar Vijeća.
Vijećem predsjedava zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Vladimir Ham.

Akti Gradonačelnika